Home > KİŞİSEL VERİLER

COVID 19 DUYURU    Detaylı bilgi için tıklayınız

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. (“TEB Arval”) tarafından tarafınıza verilen Sürücü Yönetimi Hizmeti kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Sürücü Yönetimi Hizmeti, TEB ARVAL’den kiralanan araçları kullanacak olan ve fakat TEB Arval ile doğrudan sözleşmesel bağı olmayan siz araç sürücülerinin kiralama hizmeti kapsamında alacağı bazı operasyonel hizmetlerden (Sayılanlarla sınırlı olmayacak şekilde, Araç Seçimi; Teslimatı; Sigorta Poliçesi temini; Bakım randevusu; Araç Muayene İşlemleri; Trafik para cezaları; Lastik değişimi; Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimleri) doğrudan faydalanabilmeniz ve süreci doğrudan TEB Arval ile birlikte yürütebilmeniz adına oluşturulmuştur.

TEB Arval tarafından kişisel verileriniz Sürücü Yönetimi Hizmeti amacıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 5.2/f maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Sürücü olarak tarafınıza ait kişisel verileriniz (ad, soyad, telefon, e-mail ve gerekmesi halinde tercih edilebilecek diğer iletişim kanal/adres bilgisi) TEB Arval kiracısı tarafından (Aracı size tahsis eden kişi/kurum örn, işvereniniz) ve/veya sizlerin beyanları üzerine elektronik ortamda TEB Arval tarafından toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz ilgili düzenlemelerin zorunlu kılması halinde kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, mal veya hizmetlerin satıcıları, distribütörleri ile  Türk Ekonomi Bankası A.Ş., BNP Paribas ve ARVAL Service Lease S.A. başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri, ana ortakları ve grup şirketleriyle, sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle ve filo kiralama hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ile sair düzenlemelerin öngördüğü esaslar kapsamında özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler TEB Arval tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

TEB Arval olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız. Yukarıda sayılan haklarınızı https://www.tebarval.com.tr/sites/tr/files/media/kisisel_verilere_iliskin_hak_kullanim_formu.pdf adresinde yayınlanan başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle TEB Arval’e iletebilirsiniz:

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için https://www.tebarval.com.tr/sites/tr/files/media/kisisel_verilere_iliskin_hak_kullanim_formu.pdf adresinde yayınlanan başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle TEB Arval ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;

 • Şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,
 • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla TEB Arval genel müdürlük adresine gönderilebilir,
 • Güvenli elektronik imzayla imzalayarak tebarval@tebarval.com.tr adresine e-posta ile iletilebilir,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından tebarval@hs03.KEP.tr adresine KEP ile iletilebilir.

 

TEB Arval, kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletecekleri taleplerini, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir.

Veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla TEB Arval tarafından başvurucunun kimliğinin doğrulanması ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.

 

 

Veri Gizliliği

Kişisel verilerinizin, TEB ARVAL tarafından hangi amaç ve yöntemlerle işlendiği ve yasal haklarınızın neler olduğu konusunda bilgi sahibi olmayı önemsediğinizi biliyoruz.

TEB ARVAL olarak dijitalleşen dünyada kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına bizler de öncelik veriyoruz. Ayrıca, söz konusu veri güvenliğini azami seviyede sağlamanın ve sürdürmenin nezdinizde yaratacağı  ayrıştırıcı etkisine talibiz. Bu amaç  uğruna kendimizi KVKK’ya sürekli uyum halinde tutacağımızı sizlere temin eder,  mümkün olan en iyi hizmeti sunarken aynı zamanda size güvenilir bir veri güvenliği politikası sunmayı taahhüt ederiz.

Bu kapsamda belirtmek isteriz ki; aramızdaki tüm ilişkilerde, kişisel verilerinizin güvenliğinin temini konusunda bize güvenebilir, hangi verilerinizin hangi amaç ve yöntemlerle temin edildiği ve bu verilerle neler yaptığımıza ilişkin bilgilere aşağıda sunduğumuz Aydınlatma Metinlerimizden ulaşabilirsiniz.

 

Daha detaylı bilgi için:

Web Sitesi Toplu Aydınlatma

Yasal Bilgiler

Çerez Politikası

Yasal Uyum

Kazaya Karışan 3.Kişi Aydınlatma Metni 

Hak Kullanım Formu

Digital Platformlar Aydınlatma Metni