Home > About Arval > Hakkimizda > KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

COVID 19 DUYURU    Detaylı bilgi için tıklayınız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. (“TEB Arval” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

TEB Arval, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres: Gayrettepe, Yener Sk. No:1 K:5-6, 34349 Beşiktaş İstanbul, Türkiye

Telefon: 0212 337 55 00

E-posta: tebarval@hs03.kep.tr

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş., ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veriliş tarihi, kayıt no, seri no ve kayıtlı olduğu adres, kimlik numarası, imza ve imza sirküleri, görev ve unvan bilgileri, plaka bilgisi,
 • İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, fax numarası, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları,
 • Lokasyon Bilgileriniz:  Ülke ve şehir bazında bulunduğu yerin konum bilgisi,
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Fatura bilgileri, banka ve şube bilgileri, kredi risk bilgileri, plaka bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, araç kullanım bilgisi, ceza tarihi ve tutarına ilişkin bilgiler, sözleşmenin yapılma ve sonlandırılma tarihleri, ödeme bilgileri, TTSG bilgileri, mal varlığı bilgileri,
 • Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, kayıplara ve hırsızlığa dair beyanlar, Google’dan elde edilen veriler, istihbarat bilgileri, bilançoya dair bilgiler, finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Findex Kredi Risk Raporu,
 • Ticari Bilgiler: Vergi numarası, Kredi limit bilgisi, Filo araç sayısı
 • Siyasi Düşünce Bilgileri: Siyasi parti üyeliği bilgisi,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler,
 • Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler: denetim ve teftiş kayıtları, denetim ve teftiş raporları, denetim ve teftiş amacıyla yapılan incelemelere ilişkin bilgiler ile diğer denetim ve teftişlere ilişkin veriler.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Müşteri ve sürücüler için anket ve şikayet yönetimi,
 • Dijital ekran ve telefon yönetimi,
 • Her türlü kanal aracılığıyla müşteriler tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Alacak takibi ve tahsilatı,
 • Müşterilere teklif oluşturma amaçlı uygulamalara erişim sağlanması,
 • Sistemsel geliştirmelerin yapılması ve zorunlulukların karşılanması,
 • Kampanya e-postaları ve e-bültenlerin gönderimlerinin sağlanması ve internet sitesi ziyaretleri sonucu analizlerin yapılması,
 • Mobil uygulamaların yönetimi,
 • Pazar araştırmalarını yapılması,
 • Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,
 • Raporlama ve bütçe yönetimi,
 • Potansiyel ve mevcut müşteriler, tedarikçiler ve filo yöneticileri hakkında bilgilendirilme yapılması,
 • Araçların bakım, onarımlarının zamanında yapılması ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli malzemelerin tedariklerinin yapılması,
 • Araç satışlarının ve kiralamalarının yapılması,
 • Araçlara ilişkin ceza yönetimi, ruhsat ve plaka yönetimlerinin sağlanması,
 • Risk analizlerinin ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Müşterini Tanı ilkesi gereği sözleşme öncesi istihbarat çalışmalarının yürütülmesi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibİ
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, noterler ile yurt içi ve yurt dışında ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, yazılım firmaları, iş ortakları, müşteriler, bankalar, denetim firmaları, trafik müşavirliği, sigorta şirketi, rücu avukatları, şirket içi departmanlar, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş., kişisel verilerinizi Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

Açık rızanızın bulunması;

 • Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;

Açık rızanızın bulunması,

Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

DUYURU: VERİ İHLALİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN:

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle tebarval@hs03.kep.tr  adresine iletebilirsiniz. Örnek başvuru formu için tıklayınız.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.