Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

1.  Sürdürülebilir Gelişme, Sosyal Politikalar ve Finansal Güvenlik

1.1.  Çevreye Saygı

Tedarikçi, Hizmetler’in sağlanmasında yer alan aşağıdaki faktörlerin tümünü içeren titiz çevre yönetim süreçleri uygulamayı taahhüt eder:

 • Tedarikçinin her sahasında, kaza risklerinin azaltılması, su ve enerji tüketiminin azaltılması, deşarj ve atık yönetimi, gürültü ve kokuların sınırlandırılması ve sahaların çevreye entegrasyonu ile ilgili çevresel eylem planları olacaktır.
 • Tedarikçi, söz konusu çevresel eylem planının uygulanması ve izlenmesi için bir çevre yöneticisi atayacak ve talep üzerine faydalanıcı kişilere, kaydedilen ilerlemenin ölçülmesini sağlayan yıllık rapor sunacaktır.
 • Tedarikçi, bulunduğu her ülkede kendi çevre politikasını uygulayacak, bu politikanın kendi tedarikçileri, taşeronları ve distribütörleri tarafından uygulanmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir.
 • Tedarikçi, ürünleri için geri dönüşüm programları uygulayacak ve bu programları sürdürecektir.

1.2.  Sosyal uygulamalara saygı

1.2.1. Uygulanabilir yerel sosyal düzenlemelere ek olarak Tedarikçi, özellikle asgari çalışma yaşı ve çocuk işçilik, dernek kurma özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve toplu sözleşme hakkı, zorla veya zorunlu çalıştırma, kadın ve erkek için eşit ücretlendirme, iş ayrımcılığı, çalışma saatleri ve asgari ücret ile ilgili olarak Uluslararası Çalışma Örgütü anlaşmalarının ilkelerine uymayı taahhüt eder.

1.2.2. Tedarikçi, sosyal politikasını faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde uygulamayı taahhüt eder ve bu politikanın kendi tedarikçileri, taşeronları ve distribütörleri tarafından uygulanmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir.

1.2.3. Tedarikçi, Hizmetler sırasında işlenen sağlık, çevre, kişi güvenliği ve insan hakları ile ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı her türlü durumu, öğrendiği anda TEB ARVAL’in Tedarikçi İlişkileri Yöneticisine bildirmeyi taahhüt eder (örneğin, kişilere karşı uygunsuz davranışlar).

1.3. Finansal Güvenlik

1.3.1. Beyanlar

Tedarikçi,

 • TEB ARVAL’in rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasına sahip olduğunu bildiğini,
 • ne kendisinin, iştiraklerinin, yöneticilerinin veya memurlarının, ne de bunların bağlı ortaklığı, acentesi veya çalışanlarının, Uluslararası Yaptırımlar veya yürürlükte olan kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele, rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele kanunları, yönetmelikleri ve kurallarını ihlal edecek herhangi bir faaliyet veya davranışta bulunmadığını,
 • bu tür kanunların, yönetmeliklerin ve kuralların ihlalini önlemek için tasarlanmış olan politika ve prosedürleri yürürlüğe koymuş ve uygulamakta olduğunu,
 • ne kendisinin ne de (Alt Yüklenicileri dahil) herhangi bir karşı tarafının, bunların bağlı kuruluşlarının veya çalışanlarının, ARVAL / BNP Paribas'nın (i) Uluslararası Yaptırımlar veya yürürlükteki kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele, rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele kanunları, yönetmelikleri veya kuralları ile (ii) BNP Paribas'nın web sitesinde bulunan Grup Finansal Güvenlik Programını ihlal etmesine yol açabilecek hareketlerde bulunmayacağını,
 • ne kendisinin, iştiraklerinin, yöneticilerinin veya memurlarının, ne de onun herhangi bir bağlı ortaklığı, acentesi veya çalışanının, (i) Uluslararası Yaptırımların hedefi olan ("Yaptırıma Tabi Kişi") veya (ii) Yaptırımlara tabi bir ülke veya bölgede ("Yaptırım Uygulanan Ülke") bulunan, kurulmuş veya ikamet eden Kişilerin sahibi olduğu veya kontrol ettiği bir şahıs veya kuruluş ("Kişi") olmadığını beyan eder.

1.3.2. Taahhütler

Tedarikçi,

 • Uluslararası Yaptırımlara, yürürlükteki tüm kara para aklamayı önleme, terörizmin finansmanı ile mücadele, rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına (Fransız “Sapin II” yasası, ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası dahil) uymayı,
 • doğrudan veya dolaylı olarak Yaptırımların ihlaline yol açacak hizmet, ürün sağlamamayı veya başka bir şekilde hareket etmemeyi,
 • doğrudan veya dolaylı olarak (i) Yaptırım Uygulanan Ülke, (ii) Yaptırım Uygulanan Kişi veya (iii) Yaptırımlar kapsamında yasaklanmış olan işlemlerle alakalı hiçbir işlem yapmamayı, bu işlemleri desteklememeyi veya bunlarda yer almamayı,
 • bu Sözleşme kapsamında aldığı ödemeleri (i) bu tür fonların Yaptırım Uygulanan Kişiye veya (ii) Yaptırım Uygulanan Ülkeye sunulmasını sağlayacak veya (iii) Yaptırımları ihlal edebilecek başka bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmamayı ve herhangi bir bağlı ortaklığına, iştirakine, herhangi bir ortağına, karşısında yer alan herhangi birisine (Alt Yüklenicileri dahil)  ödünç vermemeyi, sağlamamayı, yatırım yapmamayı veya [bu ödemeleri/fonları] başka bir şekilde kullanıma sunmamayı,
 • kanunlara aykırı herhangi bir getiriyi veya hatalı ya da uygunsuz ödemeleri teklif etmemeyi azmettirmemeyi, almamayı veya vermemeyi,
 • İşbu Sözleşme ile herhangi bir surette ilişkili olarak gerçekleştirilmiş olan tüm işlemleri kayıt altına almayı taahhüt eder.