Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Tedarikçi Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. (“TEB Arvalveya “Şirket) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

TEB Arval, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres              : Gayrettepe, Yener Sk. No:1 K:5-6, 34349 Beşiktaş İstanbul, Türkiye

Telefon           : 0212 337 55 00

E-posta           : tebarval@tebarval.com.tr

 

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

TEB Arval ile ilişkiniz kapsamında ve Aydınlatma Metni’nin 5 numaralı başlığı altında belirtilen toplanma yöntemleri ile toplanan aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 2.1. TEDARİKÇİ KONUMUNDAYSANIZ;

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veriliş tarihi, kayıt no, seri no ve kayıtlı olduğu adres, kimlik numarası, imza ve imza sirküleri, görev ve unvan bilgileri,
 2. İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, fax numarası, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları IP adresi;
 3. İşlem Bilgileriniz: Fatura bilgileri, banka ve şube bilgileri, kredi risk bilgileri, plaka bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, sözleşmenin yapılma ve sonlandırılma tarihleri, ödeme bilgileri, TTSG bilgileri, mal varlığı bilgileri;
 4. Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, kayıplara ve hırsızlığa dair beyanlar, Google’dan elde edilen veriler, istihbarat bilgileri, bilançoya dair bilgiler, finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Findex Kredi Risk Raporu;
 5. Finansal Bilgiler: Vergi numarası, Kredi limit bilgisi
 6. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler;
 7. Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler: Denetim ve teftiş kayıtları, denetim ve teftiş raporları, denetim ve teftiş amacıyla yapılan incelemelere ilişkin bilgiler ile diğer denetim ve teftişlere ilişkin veriler;

2.2 TEDARİKÇİ ÇALIŞANI KONUMUNDAYSANIZ (Sözleşmenin imza ve ifa süreci için yetkilendirilen ve Tedarikçi adına hareket eden Tedarikçi Çalışanı);

 1. Kimlik Bilgileri: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veriliş tarihi, kayıt no, seri no ve kayıtlı olduğu adres, kimlik numarası, imza ve imza sirküleri, görev ve unvan bilgileri;
 2. İletişim Bilgileri: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, fax numarası, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi;
 3. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 1. TEDARİKÇİ KONUMUNDAYSANIZ:

İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEBİ

Özür amaçlı hediye gönderimi yapılması,

 • Açık rızanızın bulunması.

Tedarikçini Tanı ilkesi gereği sözleşme öncesi istihbarat çalışmalarının yürütülmesi,

Pazar araştırmalarının yapılması,

Kampanya e-postaları ve e-bültenlerin gönderimlerinin sağlanması ve internet sitesi ziyaretleri sonucu analizlerin yapılması,

Hedefli pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Her türlü kanal aracılığıyla müşteri adayları tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet/anket yanıtları ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

Tedarikçilere teklif, hizmetlerin ifası, operasyonun takibi ve raporlaması amaçlı uygulamalara erişim sağlanması ve bu amaçla kullanılan mobil, digital platform yönetimi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sistemsel geliştirmelerin yapılması ve zorunlulukların karşılanması,

Raporlama ve Bütçe Yönetimi,

Risk analizlerinin ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,

 1. TEDARİKÇİ ÇALIŞANI KONUMUNDAYSANIZ; (sözleşmenin imza ve ifa süreci için yetkilendirilen Tedarikçi Çalışanı):

İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEBİ

Özür amaçlı hediye gönderimi yapılması,

 • Açık rızanızın bulunması.

Kampanya e-postaları ve e-bültenlerin gönderimlerinin sağlanması ve internet sitesi ziyaretleri sonucu analizlerin yapılması,

Hedefli pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Her türlü kanal aracılığıyla müşteri çalışanı tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet/anket yanıtları ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

Müşterilere teklif oluşturma amaçlı uygulamalara erişim sağlanması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sistemsel geliştirmelerin yapılması ve zorunlulukların karşılanması,

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

Hizmetlerin ifası için kullanılan mobil, digital platform yönetimi,

Araçların bakım, onarımlarının zamanında yapılması ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli malzemelerin tedariklerinin yapılması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Risk analizlerinin ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,

Araçlara ilişkin ceza yönetimi, ruhsat ve plaka yönetimlerinin sağlanması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

Hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi

Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,

TEB ARVAL’den alacağınız hizmetlerin açık rızanız ile veri işlemesini gerektirdiği durumlarda aynı konuda daha önceden vermiş olduğunuz rızanız geçerliliğini koruyacağından sonraki hizmet alımın esnasında sessiz kalmanız daha önceki rızanızı geri çektiğiniz anlamına gelmeyecektir.

Rızanızı geri çekmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Şirketimizin KEP adresi tebarval@hs03.kep.tr; ayrıca Kişisel Verileriniz ile yapacağınız her türlü başvurunuza özgülenmiş e-posta adresi kvkk@tebarval.com.tr’dir. Hak ve taleplerinizin kullanımı için https://www.tebarval.com.tr/sites/tr/files/media/kisisel_verilere_iliskin_hak_kullanim_formu.pdf nu kullanabilirsiniz.

 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaç ve Kanun’un 5. ve 6. maddesindeki hukuki sebeplere dayanılarak; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, noterler ile yurt içi ve yurt dışında ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, yazılım firmaları, iş ortakları, müşteriler, bankalar, denetim firmaları, trafik müşavirliği, sigorta şirketi, rücu avukatları, şirket içi departmanlar, ARVAL SA esas olmak üzere grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 09.02.2021 tarihinde verilen veri aktarım iznine veya açık rızanıza dayalı olarak ARVAL SA ile paylaşılabilir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan hukuki sebeplere [(i)açık rızanız (ii) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (iv) hukuki yükümlülüğümüzün ifası] dayanılarak Şirketimiz hizmetlerinden kendiniz adına ve/veya adına hareket ettiğiniz işvereniniz adına faydalanmaya başladığınız ya da Şirketimiz ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, adına hareket ettiğiniz işverenden, diğer üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmakta ve işlenmektedir. 

 

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketimizin KEP adresi tebarval@hs03.kep.tr, hak ve taleplerinizin kullanımı için özgülenmiş e-posta adresi ise kvkk@tebarval.com.tr’dir.  Hak ve taleplerinizin kullanımı için https://www.tebarval.com.tr/sites/tr/files/media/kisisel_verilere_iliskin_hak_kullanim_formu.pdf nu kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.