Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. (“TEB Arval veya “Şirket) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

TEB Arval, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres             : Gayrettepe, Yener Sk. No:1 K:5-6, 34349 Beşiktaş İstanbul, Türkiye

Telefon           : 0212 337 55 00

Fax                 : 0212 292 64 30

E-posta           : tebarval@tebarval.com.tr

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. TEB Arval ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sigorta Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması.

Kanun md. 5/2 (a)

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 • İlgili pozisyona, işe ve Şirket politikalarına uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Uygun bulunduğunuz takdirde, iş teklifi yapılması ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

Kanun m.5/2 (c)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde bilgilerinizin paylaşımı).

Kanun md. 5/2 (ç)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.

Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kanun md. 5/2 (e)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • Başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi,
 • Davetlerinin e-posta ile gönderilmesi,
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi
 • İşe uygunluk değerlendirmesi kapsamında kişilik envanteri/genel yetenek/İngilizce sınavlarının gerçekleştirilmesi ve bu değerlendirilmeler dolayısıyla danışmanlık alınması.
 • İş Başvuru Formunun çeşitli kanallar üzerinden alınması
 • Şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi ve ilgili referans kontrollerinin yapılması,
 • Aday teklif sürecinin tamamlanması
 • İşe alım sürecinin tamamlanması

Kanun md. 5/2 (f)

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 • Kimlik Bilgileri (ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası)

 • İletişim Bilgileri (işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları)

 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşam Bilgileri (çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, öğrenci numarası, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri)

 • Aile Durumu Bilgileri (medeni durum, çocuk sayısı, kimlik, finansal durum, eğitim gibi eş ve akrabalara ilişkin veriler)

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri ile yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, ve Arval Fransa ve BNP Grubu başta olmak üzere Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile başvuru/işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi ve tarafınıza gerekli görülmesi halinde ulaşılabilmesi amaçlarıyla paylaşılabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

TEB Arval, kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’da öngörülen çerçevede verilebilmesi amacıyla otomatik, kısmen otomatik ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle tebarval@tebarval.com.tr  adresine iletebilirsiniz. Örnek başvuru formu için tıklayınız.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.