Ana Sayfa > About Arval > Teb Arval Hakkinda > KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. olarak, vermekte olduğumuz filo kiralama ve operasyonu hizmetini “en iyi hizmet ve ürün”  ilkesi ile yerine getirmeyi, aynı zamanda hukuki ilişki içinde olduğumuz kişilerin kişisel bilgilerini de gizlilik esası çerçevesinde korumayı taahhüt ediyoruz.

 

Söz konusu taahhüt kapsamında tüm müşteri, tedarikçi, iş ortakları ve çalışanlarının güvenliğine önem veren ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı hedefleyen Şirketimiz, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çerçevesinde işbu bilgilendirme yazısını tüm ilgililerin dikkatine sunmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:

 

Şirketimiz, kişisel sözleşmelerin kurulması amacıyla ve sunmakta olduğu hizmetlerin ifasında kullanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir.  

 

Kişisel Verilerin Çeşitleri, İşlenme Şekilleri ve Nedenleri:

 

Şirketimizden filo kiralayan ve/veya operasyonel hizmet alan kiracı şirketler, söz konusu kiracıların araçlarımızı kullandırdığı kurum ve şahıslar, birinci/ikinci el araç satın alan veya satan bayi/şahıslar ile tedarik hizmeti veren tedarikçi şirket/şahıslar ve tüm bu kurum ve şahısların personelleri ile herhangi bir şekilde hizmetlerimizden faydalandırdığı veya adına işlem yapması için yetkilendirdiği kişilerin, aldığı/verdiği hizmetin türüne göre kimlik bilgilerini tespit için kimlik, adres, imza beyannamesi ve diğer gerekli bilgileri; finansal durumunun teyidi maksadıyla finansal verileri ve eğitim geçmişine ilişkin bilgi ve belgeleri; iletişimin sürdürülebilmesi için telefon, elektronik posta bilgileri ile diğer gerekli irtibat verilerini kişilerin kendisinden veya çalıştığı şirket aracılığı ile yahut her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecradan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin ederek kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak şekilde kayıt ve belge düzenlemek; bağlı bulunduğu yerli ve yabancı ortaklarına, Operasyonel hizmetleri üzerinden verdiği tedarikçilerine mevzuatın gerektirdiği, bağlı olduğu grup politikaları uyarınca ve diğer otoritelerce öngörülen nedenlerle bilgi aktarmak, depolamak, raporlamak suretiyle işlemektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişi/Kuruluşlar ve Aktarım Nedenleri:

 

Yukarıda belirtilen kurum/şirket/şahısların şirketimizden aldığı mal veya hizmetlerin temin edildiği satıcılar, distribütörler, tedarikçiler ile şirketimiz ana ortaklarından Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve ARVAL Service Lease SA başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleri, filo kiralama ve operasyonu hizmetlerinin ve bu hizmetlere bağlı olarak finansal, dijital, tahsilat, hukuk işlerinin ifası maksadıyla destek hizmetleri alınan kurum/şahıslar ile gerekli olan bilgi ve belgeler gerekli olan ölçüde ve her hâlükârda karşılıklı olarak gizlilik yükümlülüğünün üstlenildiği sözleşmeler kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilecektir. Ayrıca, yabancı ortaklı bir şirket olmamız sebebiyle ve veri ekonomisinin gereği olarak operasyonel kiralamaya ve muhasebesel işlemlere ilişkin sistem altyapısının yurtdışında kurulu olması sebebiyle edinilen tüm veriler kullanmakta olduğumuz bu sistemlere kaydedildiği anda otomatik olarak yurtdışında barındırılan bu sunuculara iletilmiş olmaktadır. 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

 

Genel Müdürlük, şubeler, çağrı merkezi aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 Kapsamında Haklarınız:

 

TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş.’ye başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz ile ilgili Kanunda belirtilen haklarını kullanmaları için hazırlanan Kişisel Verilere İlişkin Hak Kullanım Formu için tıklayınız.

TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş.’nin kişisel verileri kullanarak gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli sürelerle saklama yükümlülüğü vardır. Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. tarafından ancak yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verilerinizin TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.